کلیدواژه‌ها = کووید-19
ارتباط مواجهه با COVID-19 و وضعیت سلامت روان کارکنان مراقبت های بهداشتی: مطالعه‌ی مقطعی در بیمارستان های شهر مشهد

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

زنیره سلیمی؛ نجمه شاهینی؛ زهرا رجائی؛ ملیحه ضیائی؛ مصطفی منصوری؛ رضا رحیم زاده اسکویی؛ حسین محدث اردبیلی


کاربست مدل باور سلامتی در پیش بینی تمایل به دریافت واکسن کووید-19

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 328-343

نازنین فاطمه رجبی؛ سارا زادافشار؛ علیرضا عطریان؛ امیر قمرانی


بررسی تاثیرات ناشی از شیوع بیماری کووید-19 بر سلامت روانی کارکنان بخش دولتی و خصوصی در شهرستان مشهد

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400

علی خواستار؛ حمیدرضا فرزین؛ مجید جمشیدیان مجاور