کلیدواژه‌ها = تکانشگری
اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر تکانشگری و خودآگاهی هیجانی نوجوانان با گرایش به اعتیاد

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

زینب برون؛ فریده دوکانه ای فرد؛ اعظم فتاحی اندبیل


اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نگرش به مصرف مواد و تکانشگری نوجوانان وابسته به مواد مخدر

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400

معصومه بختیاری؛ بهمن سلیمی تیموری؛ نسرین محمدی کمال‌آبادی؛ معصومه ایزدی