کلیدواژه‌ها = تکانشگری
اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر تکانشگری و خودآگاهی هیجانی نوجوانان با گرایش به اعتیاد

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 921-933

زینب برون؛ فریده دوکانه ای فرد؛ اعظم فتاحی اندبیل


آموزش خودتنظیمی هیجانی بر اجتناب تجربه‌ای و تکانشگری دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

نرگس جوادیان قمی؛ طیبه شریفی؛ شهرام مشهدی زاده؛ رضا احمدی


اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نگرش به مصرف مواد و تکانشگری نوجوانان وابسته به مواد مخدر

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3979-3989

معصومه بختیاری؛ بهمن سلیمی تیموری؛ نسرین محمدی کمال‌آبادی؛ معصومه ایزدی