کلیدواژه‌ها = تصویر بدنی
اثربخشی ذهن‌آگاهی بر تورش توجه به مواد غذایی و تصویر بدنی افراد دارای اضافه وزن

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 773-784

مصطفی دریادار؛ محمد محمدی پور؛ محمود جاجرمی


تبیین پذیرش خود بر اساس تصویر بدنی، نقش جنسیتی و میانجیگری چشم انداز زمان در زنان یائسه

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3347-3335

لیلا عباسی؛ نادر منیرپور؛ حسن میرزاحسینی


تأثیر چرخه قاعدگی بر تصویر بدنی زنان باشگاههای ورزشی شهر تهران

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2269-2279

اعظم طلابی؛ فرشاد تجاری؛ محمد علی آذربایجانی