کلیدواژه‌ها = تصویر بدنی
اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تصویر بدنی در نوجوانان مبتلا به چاقی

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

زهرا رمضانعلی زاده؛ پرویز شریفی درآمدی؛ امین رفیعی پور؛ محمد عسگری


اثربخشی ذهن‌آگاهی بر تورش توجه به مواد غذایی و تصویر بدنی افراد دارای اضافه وزن

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 773-784

مصطفی دریادار؛ محمد محمدی پور؛ محمود جاجرمی


تبیین پذیرش خود بر اساس تصویر بدنی، نقش جنسیتی و میانجیگری چشم انداز زمان در زنان یائسه

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3347-3335

لیلا عباسی؛ نادر منیرپور؛ حسن میرزاحسینی


تأثیر چرخه قاعدگی بر تصویر بدنی زنان باشگاههای ورزشی شهر تهران

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2269-2279

اعظم طلابی؛ فرشاد تجاری؛ محمد علی آذربایجانی