نویسنده = مهدی مقرنسی
تاثیر تمرین مقاومتی و مصرف اسپیرولینا بر شاخص‌های ضداکسایشی مردان دارای اضافه وزن و چاق

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1233-1245

محمدرضا ایزدمهر؛ مهدی مقرنسی؛ مرضیه ثاقب جو؛ اصغر زربان