نویسنده = عبدالعلی بنائی فر
تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب TRX بر عملکرد تعادل ایستا و پویا در دختران فعال

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3699-3706

عبدالعلی بنائی فر؛ سجاد ارشدی؛ فرید موسوی


تاثیر تمرین هوازی شدید بر بیان ژن ICAM-1, VCAM-1, RAGE در بافت قلب رت های چاق دیابتی نوع دو

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2529-2540

محمد رضا باقری؛ عبدالعلی بنایی فر؛ سجاد ارشدی؛ شهرام سهیلی