بررسی خطاهای دارویی در بخش های داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر در بهار و تابستان 1396

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فارماکولوژی، گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت ، ایران

2 دکتر داروساز، کمیته تحقیقات دانشجویی، پردیس رامسر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، رامسر، ایران

3 استاد داروسازی بالینی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

مقدمه
اشتباهات دارویی رخداد شایع بالقوه خطرناک است که می‎تواند در سیستم درمان به عنوان یکی از چالش‎ها ‎و معیارهای سنجش ایمنی بیمار مورد استفاده قرار گیرد.در این مطالعه، برخی از خطاهای رایج دارویی در بخش‎های داخلی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر، مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار
نوع مطالعه توصیفی- مقطعی و جامعه مورد مطالعه شامل200پرونده بیمار بستری در بخش داخلی بیمارستان سجاد رامسر در فاصله زمانی بهار و تابستان سال 1396 بود. اطلاعات جمع آوری شده شامل اطلاعات دموگرافیک بیماران از پرونده، دستورات دارویی  ثبت شده در پرونده بیمار و دستورات دارویی منتقل شده به کاردکس دارویی بیمار بود. جهت تعیین تداخلات دارویی و شدت عوارض  از Medscape استفاده شد. 
نتایج
در مجموع 200 پرونده‎، 1888 مورد تجویز دارو از بین 112 قلم داروی مختلف صورت گرفت. 166 مورد تداخل دارویی مشاهده شد. افزایش تعداد اقلام دارویی و افزایش تعداد روزهای بستری با بروز تداخلات دارویی ارتباط معنی دار داشت(05/0>p). از 1720 دستور دارویی ثبت شده توسط پزشکان،  223 خطای دارویی در بخش داخلی توسط پزشکان و 36 خطای در اجرای بازنویسی دستورات دارویی و دارو دهی توسط پرستاران ثبت شد. بیشترین تعداد خطای رخ داده توسط تیم پزشکی 1/86% رخ داد و سهم تیم پرستاری در بروز خطای رونویسی و اجرای دستورات دارودهی 9/13% بود.
نتیجه ­گیری
بازخورد مناسب نتایج این مطالعه می‎تواند در کاهش خطاهای دارویی پزشکان و پرستاران اثرگذار و ارزشمند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Medication Errors in Internal Wards of Imam Sajjad Ramsar Hospital In 2017 Spring and Summer

نویسندگان [English]

  • Nematollah Ahangar 1
  • Setareh Ghorbanian khorshidi 2
  • Shahram ALa 3
1 Associate Professor of Pharmacology, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
2 Pharmacist, Student Researches Committee, Ramsar Campus, Mazandaran University of Medical Sciences, Ramsar, Iran
3 Professor of Clinical Pharmacy, Department of Clinical Pharmacy,Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction: Drug errors are a potentially hazardous occurrence that can be used in the treatment systems as one of the challenges and criteria for patient safety assessment. In this study, some of the main medication errors were evaluated in internal wards of Ramsar Imam Sajjad Hospital.
Materials and Methods: This was a descriptive prospective cross- sectional study. Subjects were including 200 files of patients hospitalized in internal wards of Imam Sajjad hospital between March and September 2017. Gathered data were including demographic data obtained from patient’s file, drug orders documented in patient’ s file and drug orders transferred to patient’s drug cardex. Medscape was used for evaluating of any drug interactions.
Results: A total of 1888 prescribing were noted from 112 different drugs, in overall 200 investigated files, 166 cases of drug interaction were noted. There was significant relationship between number of drug use and hospitalization period with detection of drug interaction (p<0.05). Of 1720 registered orders, 223 medication errors occurred by the physicians and 36 errors by the nurses in drug transcription and administration. Physicians’ contribution in medication error was more (86.1 %). Nurses ’contribution in transcription error and drug order running was 13.9 %.  
Conclusion: Appropriate feedback of results of the present study could be effective and valuable in reducing medication error.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drug order
  • Imam Sajjad hospital
  • Internal ward
  • Iran
  • Medication error
  • Ramsar