مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (MJMS) - اهداف و چشم انداز