اثربخشی آموزش مهارت‎های رفتار درمانی دیالکتیکی بر تاب‌آوری افراد معتاد در حال سم‌زدایی از مواد افیونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 هیئت علمی، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

3 هیئت علمی، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
 هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت‎های رفتار درمانی دیالکتیکی بر تاب‌آوری افراد معتاد در حال سم‌زدایی از مواد افیونی می‎باشد.
روشکار
 پژوهش حاضر نیمه آزمایشی ازنوع پیش ازمون پس ازمون باگروه کنترل وازمون پیگیری است. جامعه آماری این پژوهش راکلیه مردان معتادی تشکیل داده‎اند که در کلینیک بقراط واقع در شهر تهران درسال 95-1394 در مرحله سم زدایی از مواد افیونی قرار داشته‎اند. نمونه پژوهش شامل ۳۴ نفر از مردان معتاد در حال سم زدایی در کلینیک سوء مصرف مواد بود.  
که آزمودنی‎ها به طور هدفمند انتخاب شدند وبه طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند: و اطلاعات آنها  به وسیله مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون (CD-RISC) سنجیده شد. هردوگروه در یک زمان و قبل ازاعمال متغیر مستقل مورد اندازه گیری قرار گرفتند و پس از اجرای متغیر مستقل برگروه مداخله وهمچنین در پیگیری 3 ماهه نیز مجددا اندازه گیری‎ها تکرار شد.
نتایج
 نتایج به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی (شاخص‎های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین) آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) نشان داد که آموزش مهارت‎های رفتار درمانی دیالکتیکی بر تاب‌آوری افراد معتاد در حال سم‌زدایی از مواد افیونی تاثیر دارد.
نتیجه گیری
 می‎توان در کنار درمان دارویی از اموزش مهارت‎های رفتار درمانی دیالکتیکی بر تاب آوری  مردان با اعتیاد به مواد بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Teaching Dialectical Behavior Therapy Skills on Resilience of Opium Addicts in Detoxification Phase

نویسندگان [English]

  • Sara Gholami 1
  • Fariba Hasani 2
  • Fateme Golshani 3
  • Farnaz Keshavarzi Arshadi 3
1 Ph.D Student, General Psychology Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Faculty, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The present study aims at investigating the effectiveness of teaching dialectical behavior therapy skills on Resilience   of opium addicts in detoxification stage.
Methods: The study makes use of a quasi-experimental method type pretest-posttest with control group and follow- up test . The study population was comprised of all male addicts who had been passing detoxification stage in Boghrat clinic, in the city of Tehran in 2015-2016. The study sample volume was consisted of 34 male opium addicts passing detoxification stage in  substance abuse clinic. The study subjects have been selected based on a purposive sampling method and they were randomly assigned to two intervention and control groups: their information was assessed by means of conner-Dividson   Resilience Scale.   
both of the groups were subjected to tests at the same time and before the independent variable was implemented; afterwards, the groups were again tested after the independent variable was implemented on the intervention group as well as in a 3-month follow-up period.
Result:  The results obtained by the use of descriptive statistics (statistical indices such as frequency, percentage, mean) and inferential statistics (covariance analysis) indicated that teaching dialectical behavior therapy skills is effective on the Resilience   of the addicts in their detoxification phase. The difference between experimental groups with the control group was significant.
Conclusion: Teaching dialectical behavioral therapy Skills can be employed besides medication in Resilience of men with drug addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialectical behavior therapy
  • Resilience
  • Opium