انطباق و بررسی روایی تجربه دوره کوتاه‌مدت آموزش کارکردهای اجرایی (استپ) در مبتلایان به اختلال اضطراب: تک‌آزمودنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، پردیس دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استاد گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه
اختلال اضطراب، اختلالی جدی است که دیگر فرایندهای­ روان­شناختی، ارتباطی، اجتماعی و هیجانی افراد را نیز با آسیب مواجه می­سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف انطباق و بررسی روایی تجربه دوره کوتاه‌مدت آموزش کارکردهای اجرایی (STEP) در مبتلایان به اختلال اضطراب انجام گرفت.
روش کار
در این پژوهش از روش پژوهش موردمنفرد با طرح A-B استفاده شد. چهار فرد 23-19 سال بر اساس روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت­کنندگان پژوهش قبل از اجرای مداخله به پرسشنامه‌ اضطراب حالت- صفت (اسپیلبرگر، 1970)، آزمون کارکردهای اجرایی ویسکانسین (ری‌نولدس و هارتون، 2008) و پرسشنامه تنظیم هیجانی (گروس و جان، 2003) به عنوان ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. پس از اندازه‌گیری خط پایه، مداخله آموزشی کارکردهای اجرایی استپ (کانتور و همکاران، 2014) در قالب 12 جلسه با محتوای حل مسئله، تنظیم هیجان و توجه به چرخه ایجاد هیجان، اجرا و پس از آن مرحله پس‌آزمون اجرا شد. یافته‌های این پژوهش بر اساس تحلیل دیداری و شاخص‌های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
طی تحلیل دیداری نمودار داده‌ها، آموزش کارکردهای اجراییدر مورد هر چهار آزمودنی اثربخش بود. بدین صورت که این درمان توانسته منجر به کاهش اضطراب حالت-صفت و بهبود کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب شود.
نتیجه گیری  
نتایج حاصل از پژوهش حاکی از احتمال سودمندی آموزش کارکردهای اجراییبر اضطراب حالت-صفت، تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی افراد مبتلا به اختلال اضطراب بود که مبتنی بر این یافته، می‌توان از این مداخله در جهت کاهش اضطراب حالت-صفت و بهبود تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی افراد مبتلا به اختلال اضطراب بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptation and Investigation of the Validity of Experiencing Short-Term Training of Executive Functions (Step) in the People Suffering from Anxiety Disorder: a Case Study

نویسندگان [English]

  • Samira Hadi 1
  • Hadi Moradi 2
  • Maryam Moghaddasin 3
  • Seyyed Abdol Hadi Daneshi 4
  • Amin Jahanbakhshi 4
1 PhD student in Health Psychology, Kharazmi University Campus, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, School of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of Neurosurgery, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Anxiety disorder is a serious disorder which damages other psychological, communicative, social and emotional processes of the people too. Through investigating short-term training of executive function (step) in the people with anxiety disorder, Therefore the present study was conducted to adapt and investigate the validity of experiencing short-term training of executive functions (step) in the people suffering from anxiety disorder.
Materials & Methods: A single-subject with A-B design was used in the present study. Four 19-13 year-old people were selected according to purposive sampling method. The participants of the study responded to the questionnaire of state-trait anxiety, Wisconsin’s executive functions test and emotional regulation questionnaire as the research instruments before administering intervention. After measuring the base line, the intervention of step’s training executive functions (Cantor, et.al., 2014) was administered in 12 sessions with the content of problem-solving, emotion regulation and attending to the cycle of emotion creation and then the posttest was administered. The findings of the present study were analyzed based on visual analysis and the indexes of descriptive statistics.
Results: During visual analysis of data graph, training executive functions was effective on four subjects in a way that this treatment was able to lead to the decrease of state-trait anxiety and the improvement of executive functions and emotional regulation of the people with anxiety disorder.
Conclusion: The results of the study implied the profitability of training executive functions on the state-trait anxiety, emotional regulation and executive functions of the people with anxiety disorder that according to these findings, this intervention can be employed to decrease state-trait anxiety and improve emotional regulation and executive functions of the people with anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training executive functions
  • Anxiety
  • Emotional regulation