بررسی فراوانی عفونت سارکوسیستیس درگوسفند‎های ذبح شده در کشتارگاه مشهد، به روش و ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژی در طی سال‎های 93-92

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 گروه انگل شناسی وقارچ شناسی دانشکده پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایران

3 گروI hاسیب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایران

4 استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، بیمارستان امام رضا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5 دکتری تخصصی پزشکی مولکولی- گروه انگل شناسی و قارچ شناسی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

خلاصه
مقدمه: آلودگی به سارکوسیستیس یکی از شایع‎ترین عفونت‎های تک یاخته‎ای مشترک بین انسان و دام می‎باشد. باتوجه به اهمیت بهداشتی این انگل، دراین مطالعه میزان آلودگی به کیست‎های ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیستیس در گوسفند ذبح شده درکشتارگاه صنعتی مشهد مورد بررسی قرارگرفت.
روش کار: در این مطالعه مقطعی، 105 لاشه گوسفند در طی فروردین ماه سال 92 تا دی ماه 93 جمع آوری گردید، نمونه برداری از مری، دیافراگم، قلب و عضلات بین دنده‎ای آنها تهیه و به منظور یافتن کیست‎های ماکروسکوپی و میکروسکوپی،  نمونه‎های تهیه شده به دو روش مشاهده مستقیم (ماکروسکوپی) و هیستوپاتولوژی مورد بررسی قرار گرفتند. اساس تشخیص کیست‎های میکروسکوپی، تهیه لام ازنمونه‎ها و رنگ آمیزی هما توکسیلین ائوزین، سپس مشاهده میکروسکوپی برادی زوآیت‎های انگل بوده است. آنالیز آماری با نرم افزار Spss صورت گرفته و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شده است.
نتایج: در بررسی نمونه‎های مربوط به هر کدام از لاشه‎های گوسفندان از لحاظ وجود کیست سارکوسیستیس، در روش ماکروسکوپی 28/34 درصد و در روش هیستوپاتولوژی90/81 درصد، مثبت تشخیص داده شدند. همچنین اختلاف آماری معنی داری بین میزان آلودگی در عضلات مختلف، مشاهده گردید (Pvalu ≤0.05). در بررسی ماکروسکوپی بیشترین موارد آلودگی به سارکوسیستیس در دیافراگم و در روش میکروسکوپی مربوط به قلب بود. آلودگی در جنس نر بیشتر از ماده مشاهده شد. آلودگی به سارکوسیستیس درسن زیر یک سال بیشتر بوده است.                                                                                   
   نتیجه گیری: پیشنهاد می‎شود بررسی  دقیق  لاشه‎ها و حذف موضعی یا کلی لاشه‎ها درکشتارگاه، صورت پذیرد و همچنین از مصرف گوشت‎های گوسفند به صورت کبابی و نیم پز خودداری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Sarcocystis infection in slaughtered sheep by macroscopic and histopathologic method in Mashhad during 2013-2014

نویسندگان [English]

  • Fariba Berenji 1
  • Hamid Behniafar 2
  • Nona Zabolinejad 3
  • َAbdolmajid Fata 4
  • Fatemeh Sadabadi 5
1 Parasitology and mycology, Emamreza Hospital, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences.
2 Parasitology And Mycology Dept.Medical Faculty ,Mashhad University Of Medical Sciences.
3 Pathology Dept.Medical Faculty Mashhad University OF Medical Sciences.Mashhad Iran.
4 Professor of Parasitology and mycology, Emamreza Hospital, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Sarcocystis infection is one of the most common zoonotic protozoon diseases caused by different sarcocystis spp. Due to the importance of this infection in public health, the infection rate of macroscopic cysts in sheep of Mashhad slaughterhouse, was investigated in this study. (March2013 –Dec2014)
 Materials and methods: In this cross sectional study, 105 slaughtered sheep were selected randomly and their esophagus, diaphragm, heart, tongue and intercostal muscles were separated. In order to find cysts, the samples were examined by two methods: direct observation for macroscopic cysts and finding microscopic cysts by histopathology, hematoxilin staining and microscopic investigation for bradyzoites of parasite. SPSS version 18 (SPSS Inc., IL, USA) was used for all statistical analyses. The level of statistical significance was set at pResults: In macroscopic examination 34.28% of samples had macroscopic cysts. In microscopic examination 81.90% were positive.  The results showed the significant difference between different muscles and microscopic cysts (Pvalu<0.05). Macroscopy: diaphragm was the most infected. Microscopy: Heart was the most infective. Infections in males were more than females. Infection in sheep less than one-year-old was higher.
Conclusions: It is suggested to avoid eating raw and undercooked meat and conduct preventive measures such as closer inspection of carcasses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sarcocystis
  • sheep
  • Histopathology
  • Mashhad