مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (MJMS) - واژه نامه اختصاصی