نویسنده = ���������� ����������
بررسی تأثیر ترکیبی شش هفته تمرینات برون گرا مقاومتی و مکمل HMB بر بیان فاکتور p70s6k رت‎های نر بالغ

دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1756-1763

ناصر امیری؛ حسن متین همایی؛ مقصود پیری؛ محمد علی آذربایجانی


تأثیر انواع تمرینات مقاومتی براشتها و سطوح سرمی اورکسین ،گرلین و نوروپپتید yدر مردان غیرفعال

دوره 60، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 804-815

عبدالرضا جعفری چاشمی؛ مقصود پیری؛ محمد علی آذربایجانی؛ حسن متین همایی