کلیدواژه‌ها = سازگاری اجتماعی
تاثیرمدل سیستمی روی بر سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به تالاسمی

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

سمیه عظیم پور؛ زینب راشکی؛ الهام حصاری؛ فهیمه صفی زاده؛ عاطفه جورابیان؛ نفیسه حکمتی پور


پیش‌بینی تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی بر اساس هوش موفق دانشجویان دختر

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

سهیلا خالقی تبار؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ لیلا کاشانی وحید؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


تأثیر آموزش هوش موفق بر تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1356-1372

سهیلا خالقی تبار؛ لیلا کاشانی وحید؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ خدیجه ابولمعالی الحسینی


اثربخشی آموزش خودمراقبتی روانی بر سلامت روان و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1888-1897

زهرا زری مقدم؛ حسین داودی؛ خلیل غفاری؛ حمیدرضا جمیلیان