نویسنده = فرزانه محمدزاده رستمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف OXA-2 و OXA-10 در سویه های اسینتوباکتر ایزوله شده از بیماران شهر زاهدان

دوره 59، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 26-34

محمد بکاییان؛ شهرام شهرکی؛ جان محمد رئیسی؛ فرزانه محمدزاده رستمی


2. بررسی شیوع آلودگی قارچی آردهای موجود در نانوایی های شهر زاهدان در سال 1392

دوره 57، شماره 5، مهر و آبان 1393، صفحه 705-710

عادل ابراهیم زاده؛ فرزانه محمدزاده رستمی؛ علیرضا سلیمی خراشاد