دوره و شماره: دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398 (بهمن-اسفند98- شماره5-دوره 62) 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر اکسی بوتینین در درمان ناراحتی مثانه پس از عمل ترمیم مثانه در بیماران با پلاسنتا آکرتا

صفحه 1800-1810

امیرعباس اسدپور؛ فرشته بزمی؛ ظهیرالدین خواجه کریم الدینی