نویسنده = ملیحه نوبخت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضریب پایایی دومین آزمون صلاحیت‌های بالینی دانشجویان پزشکی مشهد با استفاده از تئوری تعمیم‌پذیری

دوره 61، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 877-887

حسن غلامی؛ سمانه سرگزی؛ ملیحه نوبخت؛ علی عمادزاده