نویسنده = مهرو قاسم پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی مصرف مواد مخدر در مراجعین به مرکز اجباری نگهداری و درمان و کاهش آسیب معتادین ارومیه در سال 1394

دوره 61، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1050-1060

شیما حتم خانی؛ افشین شیوا؛ رضا پور اقدم؛ نصرت نوجوان؛ مهرو قاسم پور