نویسنده = لاله کوهستانی
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی پذیرش همسر آزاری بر اساس درماندگی آموخته شده و تصویر تن انگاره در زنان

دوره 62، ویژه نامه، آذر و دی 1398، صفحه 53-60

سحر تمدنی آصف آباد؛ شاهد مسعودی؛ لاله کوهستانی