نویسنده = محمدجواد قبولی
تعداد مقالات: 2
1. گزارش یک مورد استئومیلیت چند کانونی سلی

دوره 57، شماره 6، آذر و دی 1393، صفحه 804-813

فرشته شیبانی؛ محمدجواد قبولی؛ حمیدرضا نادری


2. ارتباط شدت سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با علل و پیامد بیماری به وجود آورنده آن

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 321-326

علی اکبر حیدری؛ محمدجواد قبولی