نویسنده = علی اکبر حیدری
تعداد مقالات: 1
1. تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان خراسان رضوی ایران

دوره 56، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 85-92

علی اکبر حیدری؛ مسعود رضا موحد دانش