نویسنده = جاوید دهقان حقیقی
تعداد مقالات: 1
1. نظام مراقبت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و پزشکان عمومی شهرستان زاهدان

دوره 56، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 21-25

نرجس سرگلزایی؛ جاوید دهقان حقیقی؛ فرهاد خوارزمی