نویسنده = محسن ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی سخنرانی و نمایش در عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر مشهد در برخورد با بیماران با شک به سندرم کرونری حاد

دوره 57، شماره 5، مهر و آبان 1393، صفحه 711-718

احسان بلوردی؛ حمید رضا ریحانی؛ الهام پیش بین؛ عبدالرحیم صانعی؛ محسن ابراهیمی