مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (MJMS) - شماره جاری