دوره و شماره: دوره 59، ویژه نامه، اصلاحیه، مهر و آبان 1395، صفحه 1-177 (ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد )