کلیدواژه‌ها = تنظیم هیجانی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی زنان مطلقه

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

سارا ملک محمدی؛ حسین ابراهیمی مقدم


اثربخشی درمان هیجان مدار بر تنظیم هیجانی و سبک های دلبستگی زنان با اختلال شخصیت مرزی

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 654-666

مریم افسر؛ فریبا حسنی؛ ولی الله فرزاد


مقایسه اثربخشی درمان مثبت نگر و معنادرمانی بر دشواری تنظیم هیجان زنان

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2977-2985

راضیه دیدنی؛ مصطفی تبریزی؛ مژگان مردانی راد؛ ابوالفضل کرمی


انطباق و بررسی روایی تجربه دوره کوتاه‌مدت آموزش کارکردهای اجرایی (استپ) در مبتلایان به اختلال اضطراب: تک‌آزمودنی

دوره 62، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 1474-1487

سمیرا هادی؛ هادی مرادی؛ مریم مقدسین؛ سید عبدالهادی دانشی؛ امین جهانبخشی


اثربخشی طرحواره‌درمانی بر تنظیم هیجانی، نگرانی و اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 3102-3115

زهرا درگاهی؛ مینا محمودی تبار؛ رضا دیناروند؛ اشکان عالی محمدی؛ فاطمه شمس؛ مریم صادقی