نویسنده = احمد زنده دل
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر بخشی مدل درمانی پاسخ محور و مدل درمانی – آموزشی با تاکید بر یکپارچگی حسی برنشانگان بالینی دانش آموزان با اختلال طیف اوتیسم

دوره 61، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1036-1049

امیر نیکو خلق؛ محمدرضا صفاریان طوسی؛ حمید نجات؛ احمد زنده دل