نویسنده = علیرضا عبدالهی
تعداد مقالات: 2
2. درمان جراحی و نتایج حاصله در10 مورد اکینوکوکوزیس قلب

دوره 52، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 244-248

علیرضا مولوی پور؛ علیرضا عبدالهی؛ مصطفی داستانی؛ مریم مجتبوی