کلیدواژه‌ها = بیماری مزمن کلیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وعده های غذایی بیماران مزمن کلیه، دریافت کننده رژیم اورمیک در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393

دوره 59، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 383-292

اسیه احمدی حسینی؛ امیر طباطبایی زاده؛ عبد الرضا نوروزی