دوره و شماره: دوره 62، شماره 4، مهر و آبان 1398 
6. تجربه و علل پزشکی تدافعی: یک مطالعه توصیفی مقطعی از دیدگاه متخصصین

صفحه 1616-1626

فاطمه ملکی؛ نفیسه اسماعیل پور؛ سید رضا حبیب زاده؛ مهدی فروغیان؛ اسماعیل رعیت دوست؛ نوید کلانی


9. بررسی عوامل مختل کننده کیفیت خواب بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان جهرم

صفحه 1661-1670

سید ابراهیم صادقی؛ نفیسه اسماعیل پور؛ سید رضا حبیب زاده؛ نوید کلانی؛ مهدی فروغیان؛ اسماعیل رعیت دوست