دوره و شماره: دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398 (آذر-دی98- دوره 62- شماره5) 

مقاله پژوهشی

1. خود درمانی و برخی عوامل مؤثر بر آن در نوجوانان شهر گرگان

صفحه 1684-1691

محمد شکرزاده؛ یعقوب شایسته؛ رضا حسین پور؛ دانیال جعفری


2. تأثیر آموزش گروهی بر بار مراقبتی مراقبین کودکان مبتلا به سرطان

صفحه 1692-1699

مجید علی اکبریان؛ حسین کریمی مونقی؛ علی عمادزاده؛ حمیدرضا بهنام وشانی


7. بررسی چهار ساله شکایت از کاهش حس بویایی ارجاع شده به پزشکی قانونی فارس در طی سال های 1396-1393

صفحه 1741-1747

رضا کبودخانی؛ رضا زارع؛ محمد زارع نژاد؛ سعید غلامزاده؛ علیرضا درودچی؛ نوید کلانی


مقاله پژوهشی

14. نقش نگرش به رشته‌ی تحصیلی_آینده‌ی شغلی، احساس تنهایی و کیفیت خواب در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

صفحه 1804-1814

فرداد دیدار طالش میکائیل اردبیل؛ کیوان ثریا طائفه دلائی؛ محسن بیات؛ محسن فکری شیران