دوره و شماره: دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398 (آذر-دی98- دوره 62- شماره5) 
2. تأثیر آموزش گروهی بر بار مراقبتی مراقبین کودکان مبتلا به سرطان

صفحه 111-1223

مجید علی اکبریان؛ علی عمادزاده؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا بهنام وشانی