تعداد مقالات: 705
702. اثر بخشی آموزش ایماگوتراپی: بر کیفیت زندگی ورضایت زناشویی زوجین

دوره 61، ویژه نامه1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 193-202

اعظم موحدی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ حسن میرزا حسینی


703. مقایسه اثربخشی آموزش رویکرد اولسون ورویکرد پذیرش و تعهد بر انتظار از ازدواج و مسئولیت‌پذیری دختران مجرد مانده

دوره 61، ویژه نامه1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 203-213

بهار حاج رضایی؛ شکوه نوابی نژاد؛ علیرضا کیامنش


704. بررسی میزان خشونت فیزیکی علیه زناندر منطقه رامشیر

دوره 61، ویژه نامه1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 214-222

لیلا علی پور؛ بهروز حدادی


705. شناسایی عوامل موثر بر الگوی حکمرانی تربیتی مناسب در نظام آموزشی با استفاده از نظریه سه شاخگی

دوره 61، ویژه نامه1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 223-230

رضا منیعی؛ نادر سلیمانی؛ ناصر عباس زاده؛ سیدموسی طباطبایی