نویسنده = ������������ ��������
گزارش مورد؛ مسمومیت با سنگ مرداب (اکسید سرب)

دوره 62، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1379-1383

بیتا دادپور؛ علیرضا قاسمی طوسی؛ زهره عباسیان؛ اعظم شفاهی