درباره نشریه

به منظور انتشار فعالیتهای علمی پژوهشی استادان و پژوهشگران ایرانی، مجله علمی- پژوهشی « دانشگاه علوم پزشکی مشهد» پذیرای مقالات استادان، محققان و متخصصان رشته های علوم پزشکی می باشد.

فرایند ارزیابی

مقالات نویسندگان محترم جهت اظهار نظر برای سه نفر از متخصصین مورد تائید هیات تحریریه ارسال و پس از تایید نهایی و ویرایش لازم، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که هیات تحریریه مجله در ویرایش جزئی، پذیرش یا رد مقالات مختار است.

رعایت اصول اخلاقی در مقاله

اصول اخلاقی در تحقیقات رعایت گردد (بیماران باید با آگاهی و رضایت کامل در مطالعه شرکت داده شوند و عکسهای مربوطه باید فاقد اسم آنها و با استتار چشمها باشد) و سیاست انتقال حق مولف و مجوز آن الزامی می باشد. در صورت کار با حیوانات آزمایشگاهی قوانین مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی رعایت شود.