فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله

مقالات به ترتیب تاریخ وصول آنها مورد بررسی قرار می گیرد. پس از بررسی ساختاری مقاله ارسالی توسط سردبیر و طرح در جلسه هیات تحریریه، داوری علمی مقاله در صورت تصویب اولیه آن توسط حداقل سه متخصص رشته مربوطه به صورت داوری همتا (Peer Review) انجام می‏پذیرد. 

مجله در رد یا قبول مقالات آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحی و مشورتی خود را جهت بررسی مجدد حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ دریافت مقاله به اطلاع نویسنده مسئول می رساند. نویسنده مسئول موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مقاله اصلاح شده به همراه پاسخ های لازم را ارائه دهد.

مسؤولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده مولفین می باشد و کلیه حقوق جزیی و کلی مقالات مندرج در مجله از جمله کپی رایت برای نویسندگان و مجله محفوظ می باشد.

طبق مصوبه جدید هیات تحریریه مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  مقرر گردید:

1- مقالات حتما از طریق سایت این مجله ارسال شود.

2- تعهدنامه مبنی بر اصالت اثر با امضای همه نویسندگان ارسال شود .

3-هزینه Submit مقالات رایگان تومان می باشد.

4. انتشار مقاله به صورت رایگان می باشد.