لزوم دارا بودن کد اخلاق در خصوص مقالات مداخله ای

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند،  با توجه به اینکه بررسی مقالات مداخله ای در این مجله منوط به دارا بودن کد اخلاق می باشد و مقالات مداخله ای فاقد کد اخلاق مورد بررسی و داوری قرار نخواهند گرفت لذا می بایست نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقالات مداخله ای کد اخلاق  را نیز ارسال نمایند.