نویسنده = ���������������� �������� �������� ������������
مقایسه میزان مرگ ناشی از فسفید آلومینیوم با سایر مرگ‌های ناشی از مسمومیت در استان گلستان در سال‌های 1394 – 1389

دوره 60، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 689-690

محمد شکرزاده؛ حسین زارعی؛ جعفر جلیلیان؛ ابوالقاسم بادلی؛ فرامرز ابراهیمی فلاح طلب؛ یعقوب شایسته