نویسنده = ���������� ���������� ����������
رواسازی مقیاس خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبی-عروقی

دوره 61، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1112-1121

فهیمه جعفری سجزی؛ ذکراله مروتی؛ رامین حیدری