نویسنده = �������������������� �������������� ��������������
بررسی نقش طرح واره ناسازگار، صفات شخصیت در پیش بینی الگوی ارتباطی دانشجویان با میانجی‌گری کمال‌گرایی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 834-851

نسرین سادات هاشمی گلستان؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ مجید معینی زاده