نویسنده = ������������ ������ ��������
بررسی نتایج عمل جراحی دریچه های قلب در معتادین تزریقی مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری در مراکز دانشگاهی مشهد یکﻣﻄﺎﻟﻌﻪ کوهورت(مطالعه مقطعی از نوع تمام شماری)

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1214-1240

محمد عباسی تشنیزی؛ غلامرضا صفرپور؛ حمید حسینی خواه؛ مریم عمادزاده؛ عاطفه بشارتی؛ فاطمه صفرپور؛ امید جاودان فر؛ علی اصغر معینی پور