نویسنده = ������ �������� ���������� ������
تحلیل داده های بیماران دیابتی در راستای خوشه بندی و تجویز دارو براساس الگوریتم پیشنهادی

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2358-2368

صفاناز حیدری؛ رضا رادفر؛ محمود البرزی؛ محمد علی افشار کاظمی؛ علی رجب زاده قطری