نویسنده = ���������� �������� �������������� ������������������
تأثیر اکسی بوتینین در درمان ناراحتی مثانه پس از عمل ترمیم مثانه در بیماران با پلاسنتا آکرتا

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1800-1810

امیرعباس اسدپور؛ فرشته بزمی؛ ظهیرالدین خواجه کریم الدینی