نویسنده = ������ ���������� ��������
بروز استاندارد شده سنی سرطان‌های شایع شهرستان تربت‌جام در سال 1393

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1823-1833

نجیب الله بااراده؛ محمد افکار؛ طاهره پریشان کردیانی؛ گیتا پور شاهی