نویسنده = اکبر درخشان
کراتیت های قارچی، عوامل، زمینه های مستعدکننده و نتایج پاسخ به درمان

دوره 53، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 16-25

سارا فتی؛ اکبر درخشان؛ علی اکبر بلوریان؛ محمد رضا صداقت؛ حمید خاکشور؛ منور افضل آقائی؛ مجتبی مشکات؛ محمد جواد نجف زاده؛ عبدالمجید فتی


تیزبینی و حساسیت کانتراست در بیماران سودوفاکیک پس از استفاده لنز داخل چشمی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 187-192

جواد هرویان؛ اکبر درخشان؛ عباسعلی یکتا؛ هادی استادی مقدم؛ منیره محجوب