نویسنده = �������� ���������������� ��������������
ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس ارتقاء یافته اضطراب کودکان اسپنس فرم کوتاه

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400

فریده امیرالسادات هفشجانی؛ بهمن اکبری؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ عباس ابوالقاسمی