نویسنده = ���������� ������������������������ ��������
همراهی پلی مورفیسم ژنSTAT4 (rs3024839) با احتمال ابتلا به سکته قلبی

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401

زهرا خسروی نژاد؛ سیروس نعیمی؛ محمد مهدی مغنی باشی؛ خلیل خاشعی ورنامخواستی