نویسنده = ���������������� ������������������ ��������
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و شادکامی با رضایت زناشویی در زنان متأهل

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400

شهناز راستگو؛ مهسا سوادکوهی قودجانکی؛ شایان پورمولایی