نویسنده = ������������ �������� ������������ ������������
HIV و ایدز در کودکان گزارش سه مورد

دوره 57، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 596-601

محمد سعید ساسان؛ فرزانه رضاقلی زاده عمران؛ ناهید دنیا دیده