نویسنده = ������������ ������������
گزارش یک مورد نادر از کارسینوم اپیتلیال میواپی تلیال غده بزاقی پاروتید با متاستاز به ریه

دوره 58، شماره 5، مرداد و شهریور 1394، صفحه 283-288

فاطمه همایی؛ پروانه دهقان؛ محمد کاوه؛ امیرحسین جعفریان؛ سودابه شهید ثالث؛ علی عمادی طرقبه