نویسنده = �������������� �������������� �������� ��������
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن C3 با تخریب وابسته به سن ماکولا در منطقه گناباد از شمال‌شرق کشور

دوره 58، شماره 3، خرداد و تیر 1394، صفحه 156-161

مرتضی بنیادی؛ ساناز رنجبر راد؛ محمد حسین جبارپور بنیادی؛ حمید احمدیه