نویسنده = مرجان اسماعیلی
مقایسه تاثیر نالیدیکسیک اسید و تریمتوپریم-سولفامتوکسازول در پیشگیری از عود عفونت ادراری در کودکان

دوره 58، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 175-184

فاطمه قانع شعرباف؛ محمد اسماعیلی؛ مهران بیرقی طوسی؛ مرجان اسماعیلی


بررسی شیوع عفونت سیستم ادراری در کودکان مبتلا به تب و تشنج

دوره 58، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 106-111

محمد اسماعیلی؛ فاطمه قانع شعرباف؛ نجمه اسدی؛ مرجان اسماعیلی